Inzicht in integriteitsbeleid

Werkt u voor een grotere organisatie en vraagt u zich af wat uw organisatie kan doen op het gebied van integriteitsmanagement? Wilt u inzicht verkrijgen in de maatregelen die daar onderdeel van uitmaken? Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan doen om het integriteitsmanagement verder te professionaliseren? Voor dit soort vragen kunt u gebruik maken van de IntegriteitsWijzer. De IntegrititeitsWijzer is ook bruikbaar voor organisaties met minder dan 250 medewerkers, maar sommige aanbevelingen zullen zich niet goed verhouden tot de omvang van de organisatie.

De IntegriteitsWijzer (IW) is vooral geschikt voor medewerkers met een coördinerende taak op het gebied van integriteit, zoals integriteitsfunctionarissen of compliance-officers. Zij kunnen de online vragenlijst individueel invullen om zo een goed beeld te krijgen van het integriteitsbeleid van hun organisatie en welke onderdelen daarvan eventueel verbeterd kunnen worden.

Dat gebeurt aan de hand van 35 vragen, die zijn onderverdeeld in zeven thema’s:

 1. Leiderschap & strategie
 2. Waarden & normen
 3. Regels & procedures
 4. Personeel & cultuur
 5. Melding & handhaving
 6. Communicatie & verantwoording
 7. Planning en coördinatie & borging

De thema’s en (onderliggende) vragen zijn gebaseerd op de 'Integriteit Infrastructuur' die geïntroduceerd is in de Verkenning 'Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager'.

De Integriteit Infrastructuur is een conceptueel kader dat voorziet in een samenhangende integriteitsbenadering. Het kader is ontwikkeld op basis van theoretische- en praktijkinzichten en geschikt is voor overheid en bedrijfsleven.

Tweeledig gebruik

De IW kan ook door meerdere medewerkers ingevuld worden. De integriteitsfunctionaris of compliance-officer kan bijvoorbeeld een (beperkt) aantal collega’s, die ook kennis hebben van het integriteitsbeleid van hun organisatie, uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan collega’s die werkzaam zijn bij de afdeling personeelszaken, juridische zaken, financiën, audit, beveiliging, ICT, alsmede vertrouwenspersonen en leden van de ondernemingsraad.

Het voordeel hiervan is de uitkomst en de aanbevelingen van de integrititeitswijzer wordt gebaseerd op meer en andere data wat doorgaans een meer evenwichtig beeld oplevert. Ook is het mogelijk om de verschillende scores naderhand onderling te vergelijken en te bespreken. Dit kan een opmaat zijn voor een gezamenlijk geformuleerde probleemanalyse en -aanpak. De IW kan zodoende bijdragen aan het activeren en mobiliseren van het interne integriteitsnetwerk.

Rapportage

Na het invullen van de vragenlijst kunt u de resultaten teruglezen in een beknopte rapportage, die bestaat uit vijf onderdelen:

 1. de overall score van het integriteitsbeleid
 2. de score op zeven integriteitsthema’s
 3. de mate van onzekerheid uitgedrukt in het aantal antwoorden ‘weet niet’
 4. de score uitgedrukt in drie control-typen
 5. de score op een aantal (minimaal) noodzakelijk geachte integriteitsmaatregelen

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten op de vijf onderdelen, worden deze onderdelen eerst telkens inhoudelijk geïntroduceerd en toegelicht. De rapportage kan aanleiding geven voor reflectie, nader onderzoek, of kan dienen ter inspiratie voor het doorvoeren van verbeteringen.